• Algemene voorwaarden

  Laatst update 29 juli 2022

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut: Praktijk voor Natuurgeneeskunde – Eric Block Natuurgeneeskundig therapeut
 2. De patiënt/cliënt: de wederpartij van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde en training – Eric Block Natuurgeneeskundig therapeut
 3. Dienst(en): Incidentele adviezen, diagnoses, behandelingen, cursussen, trainingen dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen periode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt het bedrag voor een half uur consult verschuldigd.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt is de cliënt het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving binnen 24 uur voor aanvang het bedrag voor een half uur consult verschuldigd
 • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
  De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Maastricht bevoegd.

Artikel 8. Klachten regeling

Voor klachten over de behandeling dient de patiënt/ cliënt zich in eerste instantie rechtstreeks tot de behandelaar in de praktijk te wenden. In tweede instantie kan de patiënt/ cliënt zich ook voor het klachtrecht wenden tot de RBCZ en VBAG en voor het tuchtrecht tot de stichting TCZ ( Tuchtrecht Complementaire Zorg) ( www.tcz.nu)